APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) - 2019

«±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2019
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.86/£ÉêÀÄPÁw-2/2019-20
 
Login

 
01
Application No / Cfð ¸ÀASÉå*
02
Date of Birth / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ *
Submit
Cancel